भूकम्पमा ८७६८ जनाको मृत्यु तथा २६० बेपत्ता र २२४५१ जना घाइते(अपडेट >> Click Here)